Perusopinnot

HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus

Karonen, Petri: Pohjoinen suurvalta (2014)

Vilkuna, Kustaa: Paholaisen sota (2006)

* Sodan vaikutus yhteiskuntaan Ruotsin valtakauden aikana

* Alkoholiin liittyvien esineiden ja tapojen muuttuminen muutoskulttuurissa

* Suomi osana Ruotsia 1500-1800-luvuilla

* Alkoholi ja yläluokkien juomakulttuuri

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri

Ihalainen, Pasi (ed.): Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (2011)

Paxton, Robert: Europe in the twentieth century (2011)

* Miten poliittisen historian ja poliittisen keskustelun historian tutkimus on viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana muuttunut?

*  Millaisia poliittisen historian tai poliittisen keskustelun historian teemoja haluaisit tutkia, miksi, ja miten?

* Mitkä tekijät selittävät Ranskan suurta vallankumousta, ja millä tavoin eurooppalainen poliittinen elämä muuttui sen seurauksena?

* Missä määrin Euroopan maiden uudistusprosessit ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa ja jälkeen olivat kansallisia, missä määrin kansainvälisiä tai ylirajaisia?

* Missä määrin toisen maailmansodan loputtua vuonna 1945 voidaan pitää rajakohtana kahden hyvin erilaisen Euroopan historian ajanjakson välillä?

* Oliko Itä-Euroopan sosialististen järjestelmien romahtaminen vuonna 1989 pitkäaikaisten rakenteellisten ongelmien väistämätön seuraus?

 

HUOM! Alla olevat kysymykset ovat vanhan opetussuunnitelman pohjalta luotuja.

HISPO12: Antiikki ja keskiaika

 • Winks, Robin W., Mattern-Parkes, Susan P., The Ancient Mediterranean World: From the Stone Age to A. D. 600(Oxford University Press, 2004)
 • Tarkiainen, Kari, Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010)

Luentotentti:

 • Suomen rälssisäädyn synty
 • Vertaa joko Saksaa tai Ranskaa Ruotsiin kuninkaanvallan kannalta 1300- ja 1400 -luvuilla
 • Rooman muutokset 200 jaa.-437 jaa.
 • Muslimien ja viikinkien vaikutus keskiajan Euroopassa?
 • Imperiumin edellytykset
 • Luostareiden merkitys yhteiskunnan eri osa-alueilla
 • Miten kreikkalainen kulttuuri säilyi poliittisen itsenäisyyden myötä?
 • Viikinkiaika
 • Kristinuskon opillinen kehitys
 • 1300-luvun renessanssi
 • Keskiajan kirkko Suomessa
 • Ristiretkien perimmäinen tarkoitus
 • Vertaile antiikin Kreikan ja Rooman valtiojärjestelmiä

Kirjatentti:

 • Heikkilä, Niskanen: Euroopan synty. Keskiajan historia
 • Tarkiainen: Ruotsin itämaa. Esihistoriasta Kustaa Vaasaan,
 • Winks: The Ancient Mediterranean World: From the Stone Age to A.D.600
 • Tieteiden synty ja siirtyminen antiikista keskiajalle
 • Keskiajan yhteiskuntajärjestelmä

 

HISPO13: Uusi aika 

 • Wiesner-Hanks, Merry E., Early Modern Europe, 1450 – 1789 (2006)

Luentotentti:

 • Ruotsin valtion rajamuutokset uudella ajalla
 • Mikä oli papiston merkitys kansallisen yhteisön uudelleenmäärityksessä 1700-luvulla Länsi-Euroopassa?
 • Kuninkaan vallan vaihtelu uuden ajan Ruotsissa
 • Aatelisto ja talonpojat Ruotsissa 1600- 1700- luvuilla
 • 1700-luvun herätysliikkeet Euroopassa
 • Itsevaltius Ruotsissa
 • Venäjän poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne uudella ajalla
 • Demokratian kehitys antiikista nykyaikaan
 • Uskonnon merkitys politiikan välineenä (Ruotsin suurvaltakaudella tms.)
 • Valistusajan tärkeimmät ajattelijat ja heidän käsityksensä luonnonoikeuksista
 • Brittein saarten poliittinen kehitys uudella ajalla
 • Yksilön oikeidet ja velvollisuudet uuden ajan Ruotsissa
 • Poliittisen kulttuurin päälinjat Vaasa-kaudelta kustavilaiselle ajalle

Kirjatentti:

 • Karonen: Pohjoinen suurvalta. Ruotsin ja Suomi 1521-1809
 • Wiesner-Hanks: Early Modern Europe 1450-1789
 • Renessanssin humanismi ja politiikka
 • Merkantilismin ajan Ruotsi

 

HISPO14: Uusin aika 

 • Berger, Stefan (toim.), A Companion to Nineteenth-Century Europe 1789–1914 (2009)

Luentotentti:

 • Teollistumisen merkitys Euroopassa 1700 – 1800-luvuilla
 • Miksi Englanti jättäytyi pois Pyhästä allianssista?
 • Euroopan valtioiden valtajärjestelmien pääpiirteet 1800-luvulla
 • Tiede ja sen kääntöpuoli. Mitkä olivat tieteellisen ajattelun 1800-luvun keskeisiä ilmiöitä? Millaisia tuloksia tiede ja tutkimus tuottivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alun kuluessa? Entä mitä ilmiöitä voidaan erityisesti pitää uuden tieteellisen tiedon kääntöpuolina ja yhteiskunnallisina heijastumina? Mistä nämä ilmiöt johtuivat ja mihin niillä pyrittiin?
 • Millainen merkitys vuodelle 1809 on annettu Suomen historiassa ja miten vuosi 1809 tapahtumineen vaikutti 1800-luvun Suomeen ja miksi?
 • Nationalismi 1800-luvulla
 • 1800 – luvun uudistukset Suomessa ja niiden vaikutus
 • Määrittele käsite(et) porvaristo/keskiluokat. Mitä niillä tarkoitettiin 1800-luvun kontekstissa? Millä tavoin porvaristo/keskiluokat ja niiden asema muuttuivat pitkän 1800-luvun kuluessa? Mistä tämä muutos johtui ja mitä vaikutuksia sillä oli? Miten porvariston ja keskiluokan asema vaihteli eri alueiden ja maiden välillä ja millä seikoilla tätä vaihtelua on
 • selitetty?
 • Tee selkoa ’vallan tasapainon’ muutoksista 1800-luvulla
 • Autonomian ajan perhekeskustelun poliittiset ulottuvuudet

 

HISPO15: Lähihistoria 

 • Meinander, Henrik, Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999)

Luentotentti:

 • Urho Kekkosen merkitys Suomen historiassa
 • Mitä olivat Karjalaseuran ideologia ja toimintatavat?
 • Mitä on Lähihistoria?
 • Kylmän sodan tausta(t)
 • Suomen ulkopolitiikka itsenäisyyden alusta 1930-luvulle
 • Demokratian kriisi 1930- luvun Euroopassa
 • Nationalistiset liikkeet Afrikassa ja Aasiassa
 • Miksi toinen maailmansota syttyi?
 • Opiskelijaradikalismi 60- ja 70-luvulla
 • NEP-politiikka ja kollektivisointi
 • Suomalainen yhteiskunta maailmansotien välisenä aikana
 • Kylmän sodan jälkeiset kulttuuriset muutokset
 • Suomen sisä– ja ulkopolitiikan vaiheet sotien välissä

 

HISPO16: Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä 

 • McNeill, J. R., McNeill, William H., Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2006)

Luentotentti:

 • Miten McNeill & McNeill määrittelevät verkot ja verkottumisen? Millaiseksi he näkevät uskontojen aseman tässä prosessissa? Havainnollista vastaustasi esimerkkien avulla.
 • Miten McNeill & McNeill määrittelevät verkot ja verkottumisen? Miten väestönkasvu vaikuttaa verkostoitumiseen/verkkoihin? Kerro esimerkkejä.
 • Miten Kustaa Vaasan uudistukset vaikuttivat talouteen ja yhteiskuntaan?
 • Maatalous Ruotsin vallan ajalla
 • Millainen rooli teknologialla on ollut metsäteollisuuden toimialan kehityksessä?
 • Euroopan talouden joutuminen kriisiin keskiajalla
 • Pohdi, miksi termiä ”teollinen vallankumous” on usein kritisoitu?
 • Mitä tarkoitetaan liiketoimintahistorialla?
 • Raudan merkitys taloudelle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle
 • Keskiajan kauppavirrat
 • Selitä merkantilismi
 • Kaupunkien taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys 1600- ja 1700-luvuilla