Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tosine ry, joka on historia-aineiden ainejärjestö Jyväskylän yliopistossa. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä historian opiskelijoiden välillä, neuvoa opiskelijoita opintojen käytännön järjestelyissä ja muutenkin valvoa ja hoitaa historian opiskelijoiden yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajantoimintaa, harjoittaa edunvalvontaa ja tekee yhteistyötä muiden yhdistysten sekä oppiaineiden ja yliopiston edustajien kanssa. Yhdistys myös tiedottaa jäsenistölleen sekä vapaa-ajan että edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja huolehtii suhteista yhdistyksen ulkopuolelle.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa julkaisutoimintaa, hankkia sponsoreita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta. 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän yliopistossa historiaa opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Liittyessään henkilön tulee suorittaa vuosikokouksen määrittämä liittymis- tai jäsenmaksu. Varsinaiset jäsenet voivat osallistua yhdistyksen toimintaan ja asettua ehdolle hallitukseen. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka maksavat yhdistyksen vuosittain syyskokouksessa määräämän kannatusjäsenmaksun. Kannattajajäsenet voivat osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta he eivät saa asettua ehdolle hallitukseen eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Sekä varsinaisten että kannattajajäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus henkilön ilmoitettua halukkuutensa liittyä yhdistykseen.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen erotetaan yhdistyksestä seitsemän (7) vuoden jäsenyyden jälkeen, ellei hän ennen tätä erikseen esitä todisteita toimivalle hallitukselle jatkuvasta historian opiskelusta Jyväskylän yliopistossa. Jäsenyys päättyy myös, jos jäsen valmistuu ennen seitsemän (7) vuoden määräaikaa. Kannatusjäsen katsotaan eronneeksi jos hän ei ole maksanut kannatusjäsenmaksuaan 50 vuoteen. Kunnia- ja kannatusjäsenet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli he toimivat yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta sekä kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa kerrallaan vuodeksi valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisitoista (15) jäsentä. Syyskokous nimittää hallitukselle puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä valitsee muut jäsenet. Tarvittaessa syyskokous voi nimittää hallituksen erityistehtäviin myös muita jäseniä. Mikäli hallitukseen pyrkijöitä on enemmän kuin viisitoista (15), valitaan hallituksen jäsenet vaalilla.

Hallitus kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka on tiedotettava hallituksen ja yhdistyksen jäsenille sähköpostilla vähintään kolmea (3) työpäivää aikaisemmin. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla kokouksessa on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja johtaa puhetta ja hoitaa hallituksen kokousten käytännöllisiä järjestelyitä. Hallituksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua hallituksen kokousten pöytäkirjoihin.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (yli 1/2) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostilistan kautta ja/tai sopivaksi katsotulla Jyväskylän yliopiston ilmoitustaululla olevalla ilmoituksella.

11§ Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai muista toimenpiteistä, mihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta

7. Käsitellään muut esille tulevat asiat

8. Päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarviot

7. Nimetään hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja mahdolliset henkilöt muihin hallituksen erityistehtäviin sekä valitaan hallituksen muut jäsenet

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varahenkilöitä

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat

10. Päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa täytyy sen varat luovuttaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan käyttöön.

14§ Sääntöjen noudattaminen muissa kohdissa

Muissa kohdissa yhdistyksen toiminta noudattaa voimassaolevan yhdistyslain sääntöjä.