Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tosine ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Jyväskylän yliopiston historiaa opiskelevien ainejärjestön Tosine ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma asettaa ohjeet siihen, miten yhdistys ja sen jäsenet ottavat  yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioon ja edistävät näiden toteutumista kaikessa toiminnassa. Tosine Ry yhdistää alan opiskelijat, ajaa heidän etuaan ja järjestää yhteistä toimintaa. Jokainen jäsen pystyy omalla toiminnallaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdistyksen toiminnassa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet ja niiden pohjalta luodun suunnitelman noudattaminen mahdollistaa edellä lueteltujen toteutumisen, eli jokaisen mahdollisuudet osallistua toimintaan kokonaisvaltaisesti ja tasapuolisesti ilman että heidän oikeuksiaan loukataan. 

Tämän suunnitelman kohdat otetaan huomioon myös toimintasuunnitelmia laadittaessa. 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat saman arvoisia riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai muista henkilöön liittyvistä piirteistä. Yhdenvertaisuus on kansalaisen perusoikeus. 

 • Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. 
 • Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoitus on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta sekä auttaa syrjinnän kohteeksi joutunutta. 
  • Lain mukaan mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Tasa-arvo on yhdenvertaisuuden alle kuuluva käsite. Tasa-arvon käsitettä käytetään kuitenkin arkikielessä joskus synonyyminä yhdenvertaisuudelle, esimerkiksi puhuttaessa ihmisten tasavertaisuudesta erilaisista piirteistä tai ominaisuuksista riippumatta. 

 • Tasa-arvolain (609/1986) mukaan tasa-arvo viittaa sukupuolten tasa-arvoon. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvolaki on soveltamisalaltaan hyvin yleinen. 
  • Sen mukaan sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla, joita ei nimenomaan ole jätetty lain soveltamislain ulkopuolelle. (Lähde: JYYn yhdenvertaisuusopas)

Turvallisemman tilan periaatteet

Tosine Ry:n turvallisemman tilan periaatteet on luotu, että ainejärjestön toiminta olisi turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa sen jokaiselle jäsenelle. Seuraavilla periaatteilla, ja niitä noudattamalla, luodaan syrjintä- ja häirintävapaata toimintaa sekä ilmapiiriä. 

Alla lueteltuja pelisääntöjä noudatetaan kaikessa ainejärjestön toiminnassa ja osallistuminen toimintaan sitoo koko jäsenistön noudattamaan niitä.

Olemme avoimia

 • Pyrimme kohtaamaan esimerkiksi uudet asiat mahdollisuuksina oppia uutta. Otamme uudet henkilöt vastaan ennakkoluulottomasti – oletamme toisillamme olevan hyviä aikomuksia. 
 • Yritämme ymmärtää omat ennakko-oletuksemme sekä tunnistamaan samalla oman asemamme ja etuoikeutemme.

Tosine ry:ssä emme hyväksy rasismia, häirintää tai syrjintää. 

 • Kaikilla on oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. 
 • Toiminnassamme kunnioitamme toisten henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.
 • Tosine ry:n tapahtumissa ei saa käyttää n-sanaa tai esimerkiksi ableistisia ilmauksia tai mitään muita halventavia tai loukkaavia sanoja. Vältä stereotyyppisiä ilmaisuja puheessasi ja toiminnassasi. 
 • Ketään ei saa myöskään koskettaa ilman lupaa. 

Puutu ja ota puheeksi epäasiallinen käytös. 

 • Uskalletaan puuttua havaittuun häirintään tai epäasialliseen kohteluun. Pyri keskeyttämään tilanne ja kerro asiasta ainejärjestön hallituslaiselle, häirintäyhteysvastaavalle tai järjestyksenvalvojalle (jos tapahtuma on esimerkiksi baarissa.) 
 • Muista myös itse pyytää anteeksi, jos olet loukannut muita.

Kunnioitamme muita.

 • Jokaisella meistä on itsemääräämisoikeus – älä siis oleta esimerkiksi toisen taustaa, sukupuolta tai perhesuhteita. 
 • Muistetaan, että erehtyminen on inhimillistä ja kysyminen sallittua. Rakenna omalla toiminnallasi suvaitsevaa ja kannustavaa ilmapiiriä. 


 • Toiminnan kehittäminen

Tosine Ry korostaa aktiivisen kehittämisen tärkeyttä. Tosine Ry:n toiminnassa korostetaan yhdenvertaisuutta- ja tasa-arvoa ja noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita  Järjestö pyrkii parantamaan toimintaansa kuuntelemalla jäsenistön palautetta ja reagoimalla ajankohtaisiin tapahtumiin. 

Hallitus arvioi omia toimintatapojaan ja hyödyntää niin omia kuin jäsenistön ideoita. Toiminnasta kerättävän palautteen avulla yhdistyksen hallitus arvioi järjestettyä toimintaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista

Eri tavoitteiden toteutuminen mahdollistetaan mm. seuraavin keinoin: 

 • Tapahtumien ja toiminnan tarkkailu / havainnointi
 • Jäsenkyselyt
 • Suullinen ja kirjallinen palaute sekä sen prosessointi
 • Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen ja sen päivittäminen

a.)  Yhdenvertaisuus

 

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuu

Tosine Ry:ssä edistetään yhdenvertaisen ilmapiirin toteutumista

Yhdenvertaisuusvastaavien ja häirintäyhdyshenkilöiden hyödyntäminen. 

Sitoutuminen turvallisemman tilan periaatteisiin kaikessa toiminnassa

Uusien ja vanhojen opiskelijoiden integroiminen osaksi ainejärjestöä

Yhdenvertaisuusteemoista keskusteleminen

Hallitus

Toimihenkilöt 

Jäsenistö

Yhdenvertaisuusvastaavat

Häirintäyhdyshenkilöt

Viestinnän ja tiedottamisen avoimuus ja saavutettavuus

Viestintäalustojen monipuolinen hyödyntäminen

Selkeä kielenkäyttö

Käännökset mahdollisuuksien mukaan englanniksi

Hallitus

Toimihenkilöt

Hallituksen toiminnan ja päätöksenteon avoimuusLäpinäkyvä päätöksenteko ja siitä tiedottaminen 

Kokouskutsut ja kokouksien avoimuus. Pöytäkirjojen saatavuus.

Päätöksentekoon kuulluksi tulemisen mahdollistaminen jäsenistölle ja siihen osallistuminen jäsenenä yhdistyslain puitteissa.

Hallitus 

Viestintä- ja tiedottaminen

 1. b) Tapahtumat ja muu toiminta

Tapahtumat ja muu toiminta suunnitellaan ja järjestetään siten, että noudattavat toiminnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon periaatteita

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuu

Tapahtumien ja toiminnan järjestäminen pyrkii huomioimaan jäsenistön eri elämäntilanteet- ja tarpeet.


Tapahtumien monipuolisuuden varmistaminen

Osallistumista haittaavien rakenteiden tunnistaminen

Erilaisten tapahtumamuotojen toteuttaminen (tapahtumasektori, liikunta, koposopo, ekskursio, holiton…)

Varmistetaan palautteen antaminen mahdollisimman helposti

Turvallisemman tilan periaatteiden korostaminen

Tapahtumia järjestävät sektorit, 

Viestintä- ja tiedottaminen 

Tutorit.

Jäsenistö

Tapahtumien saavutettavuus ja esteettömyys

Maksuttomien ja kohtuullisen hintaisten tapahtumien järjestäminen

Eri esteettömyystekijöiden huomiointi paikkaa valitessa ja niistä tiedottaminen monipuolisesti eri alustoilla

Tapahtumista tiedottaminen kohtuullisessa ajassa

Mahdollistetaan esim. Vaihto-opiskelijoiden osallistuminen toimintaan

Turvallisemman tilan periaatteiden korostaminen

Hallitus

Tapahtumia järjestävät sektorit 

Viestintä- ja tiedottaminen

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden toteutuminen tapahtumissa ja toiminnasta.Turvallisemman tilan periaatteiden korostaminen ja niistä tiedotus

Toimitaan ongelmatilanteiden ehkäisyn toimenpiteiden mukaan

Varmistetaan palautteen antaminen mahdollisimman helposti

Hallitus

Toimihenkilöt 

Jäsenistö

Muiden mielipiteiden ja näkemysten hyväksyminen tapahtumissa- ja toiminnassa

Painotetaan jokaisen oikeutta omiin vakaumuksellisiin näkemyksiin. 

Korostetaan

 1) lain ja

 2) kunnioittavan keskustelun 

merkitystä mielipiteitä ja näkemyksiä jakaessa/niistä keskustellessa

Tieto miten ongelmatilanteissa toimitaan

Turvallisemman tilan periaatteiden korostaminen

Hallitus

Toimihenkilöt

Yhdenvertaisuusvastaavat

Häirintäyhteyshenkilöt

Kaikki Tosine Ry:n toimintaan osallistuvat henkilötKyseenalaisten perinteiden tarkastelu

Puuttuminen tapahtumakulttuurin- ja toiminnan mahdollisiin kyseenalaisiin perinteiseiin (esim. sitsilaulut) ja niistä keskustelu

Hallitus

Yhteistyökumppanit takaavat tapahtumien ja toiminnan monipuolisuuden ja vastaavat Tosine Ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa

Esimerkiksi yritysyhteistyökumppanit eivät olisi vain baareja

Rasististen tai syrjivien yhteistyökumppaneiden kanssa sopimusta ei solmita tai se puretaan mikäli tällaista havaitaan

Hallitus

Yritysyhteistyövastaava

 • Ongelmatilanteet

Tosine Ry on sitoutunut vastustamaan kaikkea epäasiallista toimintaa: kiusaamista, häirintää, rasismia ja syrjintää. Järjestö ei hyväksy epäasiallisia, loukkaavia, ableistisia tai rasistisia jne., sanoja tai ilmaisuja missään toiminnassaan. Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista koskemattomuutta.

Näitä suuntaviivoja rikkovat voidaan tarvittaessa poistaa esimerkiksi tapahtumista. 

Epäasiallinen käytös voi ilmetä erilaisissa muodoissa, kuten syrjintänä, tai sanallisena, sanattomana tai fyysisenä ei-toivotun käytöksen muotona, joka loukkaa henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. 

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuu

Kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen kielenkäytön estäminen.

(Yhdenvertaisuuslain- ja tasa-arvolain määrittelemien henkilökohtaisuuksien mukaan)Syrjintään, kiusaamiseen  ja epäasialliseen kielenkäyttöön puuttuminen.


Tieto miten ongelmatilanteissa ja niiden jälkeen toimitaan


Häirintäyhdyshenkilöiden roolin ja tehtävän esille tuominen jäsenistölle, sekä roolissa toimivien tieto tehtävässä toimimisesta

Yhdenvertaisuusvastaavien roolin esille tuonti.


Turvallisemman tilan periaatteiden korostaminenHallitus

Toimihenkilöt

Yhdenvertaisuusvastaavat

Häirintäyhdyshenkilöt

Kaikki Tosine Ry:n toimintaan osallistuvat henkilöt

Seksuaalista häirintää ei hyväksytä missään tilanteessa

Seksuaaliseen häirintään puututaan välittömästi ja/tai siitä kerrotaan hallituksen jäsenelle/vastuuhenkilölle/

häirintäyhteyshenkilölle


Tapahtumissa häirintäyhteyshenkilön vastuu 

puuttua tai roolissa toimivan tekeminen tietoiseksi.


Tieto miten ongelmatilanteissa ja niiden jälkeen toimitaan


Turvallisemman tilan periaatteiden korostaminen

Hallitus

Toimihenkilöt

Yhdenvertaisuusvastaavat

Häirintäyhteyshenkilöt

Kaikki Tosine Ry:n toimintaan osallistuvat henkilötRasistista käytöstä tai kielenkäyttöä ei hyväksytä missään tilanteessa

Rasismiin puututaan välittömästi ja/tai siitä kerrotaan hallituksen jäsenelle/vastuuhenkilölle/

häirintäyhteyshenkilölle.


Tapahtumissa häirintäyhteyshenkilön vastuu 

puuttua tai roolissa toimivan tekeminen tietoiseksi.


Tieto miten ongelmatilanteissa ja niiden jälkeen toimitaan


Turvallisemman tilan periaatteiden korostaminen

Hallitus

Kaikki Tosine Ry:n toimintaan osallistuvat henkilöt.