Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tosine ry

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yleisesti


Jyväskylän yliopiston historiaa opiskelevien ainejärjestön Tosine ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on asettaa puitteet sille, miten yhdistys ottaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioon ja edistää näiden toteutumista kaikessa toiminnassaan. Tämän suunnitelman kohdat otetaan huomioon myös toimintasuunnitelmaa laadittaessa.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sovelletaan Tosine ry:n hallituksen toiminnassa, yhdistyksen tapahtumissa ja jäsenten edunvalvonnassa. Lisäksi suunnitelmaa voidaan soveltaa tapahtumiin, jotka järjestetään yhteistyössä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa. Emme voi velvoittaa muita tahoja toimimaan suunnitelman mukaan, mutta voimme kannustaa siihen. Kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla se, että Tosine ry:n jäsenet toimivat toisiaan ja kaikkia kanssaihmisiä kohtaan kunnioittavasti sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mukaisesti.


Tosine ry:n hallituksen jäsenillä tai tapahtumien järjestämisestä vastuussa olevilla järjestön jäsenillä on oikeus puuttua häiriötä aiheuttavan henkilön toimintaan. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskustellen asianosaisten ja yhdistyksen edustajan kanssa. Toimintamallit ongelmatilanteissa on kuvattu myöhemmin ohjelmassa.


Mitä tarkoitamme tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella?


Tasa-arvoa voidaan lähestyä eri näkökulmista. Tässä ohjelmassa määritelmänä on käytetty Suomen YK-liiton määritelmää:


”​Tasa-arvolla tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta eli yhdenvertaista arvoa ja asemaa niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä. Keskeistä on yksilöiden ja yhteiskunnan eri ryhmien, kuten eri vähemmistöjen ja valtaväestön, väliset tasa-arvoiset suhteet. Tasa-arvoon kuuluu kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumatta ihmisen yksilöllisistä tekijöistä kuten kansallisesta alkuperästä, rodusta,
väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta.”


Yhdenvertaisuudella puolestaan tarkoitetaan ihmisten tasa-arvoista asemaa yksilöllisistä tekijöistä riippumatta.


Suomen lainsäädännön osalta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitellään Tasa-arvolaissa (609/1986) ja Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). Lisäksi Suomen perustuslaki (731/1999) määrittää yhdenvertaisuuden kansalaisen perusoikeudeksi. Näiden lakien yhteinen sanoma on, että Suomen kansalaisen tulee olla yhdenvertainen lain edessä ja vapaa kaikesta syrjivästä toiminnasta eri elämänaloilla.


Tapahtumat ja muu toiminta suunnitellaan ja järjestetään siten, että sen luonne tai tarkoitus ei lähtökohtaisesti estä kenenkään osallistumista. Tapahtumista ja toiminnasta kerättävän palautteen avulla yhdistyksen hallitus arvioi järjestettyä toimintaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista.


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhdistyksen toiminnassa


Tapahtumissa ja kaikessa muussakin toiminnassa Tosine ry pyrkii huomioimaan erilaiset esteettömyyteen vaikuttavat tekijät. Jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa erikseen tapahtumakohtaisesti osallistumiseen vaikuttavista esteistä, joko ilmoittautumislomakkeen yhteydessä tai jollekin hallituksen jäsenelle, etusijassa tapahtuman järjestäjälle. Tosine ry koettaa huomioida erilaiset vähemmistöt jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Järjestö pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia huomioimalla erilaiset taloudelliset tilanteet, ruokavaliot ja esteettömyyteen vaikuttavat tekijät.


Edellisen lisäksi Tosine ry:n hallitus voi niin päättäessään toteuttaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn jäsenistölleen arvioidakseen tämän ohjelman toteutumista toiminnassaan. Hallituksen toiminnassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista valvoo hallituksen puheenjohtaja ja tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja.
Yhdistyksen tavoitteena on jäsentensä etujärjestönä yhdenvertaisuuden edistäminen, johon pyritään purkamalla välillistä syrjintää mahdollistavia säännöksiä, periaatteita ja toimintamalleja. Tämä koskee niin hallituksen toimintaa kuin ainejärjestön toimintaa. Yhdistyksen jäsenillä on jatkuva mahdollisuus antaa palautetta hallitukselle, joko
henkilökohtaisesti tai yhdistyksen nettisivujen palautelaatikkoon nimettömästi, jotta ongelmakohdat ja -tilanteet voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Toimintamalli ongelmatilanteissa


Yhdistyksen toiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta ensimmäinen asia on ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy. Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan aikaisemmista tapahtumista saatu palaute, jäsenistön rakenne sekä muut asiat, jotka voivat vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Yliopiston tarjoama Hyvis-toiminta ja YTHS:n palvelut huomioidaan Tosine ry:n viestinnässä, sekä muussa yhdistyksen jäsenistölle välitettävässä viestinnässä.


Jäsenen tuntiessa tai huomatessa tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden ongelmatilanteen tulee hänen ottaa yhteyttä Tosine ry:n hallituksen jäseneen. Ongelmatilanne pyritään ratkaisemaan ensikädessä keskustellen osapuolten kesken. Keskustelu tulee aina päättää pyyntöön häiriötä aiheuttavan toiminnan lopettamisesta. Jäsenen on myös mahdollista ottaa yhteyttä JYY:n häirintäyhdyshenkilöihin (​hairinta.nainen [at] jyy.fi tai hairinta.mies [at] jyy.fi).


Ongelmallisen toiminnan jatkuessa tapahtumasta päävastuussa olevalla henkilöllä on oikeus antaa häirintään osallistuville suullinen tai kirjallinen varoitus. Varoitus tarkoittaa yleisimmin ilmoitusta mahdollisesta tapahtumasta poistamista, ellei häirintä lopu. Toiminnan jatkuessa varoituksesta huolimatta, tapahtuman järjestäjä pyytää häiriötä aiheuttavaa henkilöä poistumaan tapahtumapaikalta. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus kutsua viranomainen poistamaan häiritsevästi käyttäytyvä henkilö tapahtumasta.
Häirityn henkilön halutessa, yhdistys järjestää osapuolille kuulemistilaisuuden. Tilaisuudessa tulee olla läsnä yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä mahdollisesti Jyväskylän yliopiston tai Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö riippuen ongelmatilanteen luonteesta.

Tosine ry:n jäsenten mahdollisuudet edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Jokainen jäsen pystyy omalla toiminnallaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdistyksen toiminnassa. Yhdessä luomme kunnioittavan ja turvallisen ympäristön jokaiselle jäsenelle tasapuolisesti erilaisuudesta riippumatta. Kenenkään ei tarvitse hyväksyä toimintaa, joka horjuttaa yhdenvertaisuutta tai tasa-arvoa.

Jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan monilla tavoilla:


● Nettisivujen palautelaatikko ​http://tosine.fi/?page_id=5547​ (anonyymi). ● Hallituksen jäsenen kanssa keskustelu. ● Osallistumalla hallituksen kokouksiin. ● Laatimalla aloitteita hallituksen käsiteltäväksi. ● Käyttämällä puhe- ja äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. ● Vastaamalla palautekyselyihin ja -tapahtumiin niitä järjestettäessä.